OCUPACIÓN

A orde de prioridade para a ocupación dos albergues será a que a seguir se establece :

As prazas ocuparanse ao chegaren os peregrinos aos albergues, sen que en ningún caso se admita a posibilidade de realizar reservas.

UTILIZACIÓN E USO
A utilización do albergue para pasar a noite e/ou o uso de calquera dos seus servizos e instalacións implicarán o pagamento de 6 € por persoa e día,
que se xustificarán co bono que lles entregará o responsable do albergue no momento do pagamento.

NORMAS DE COMPORTAMENTO
A utilización por parte dos peregrinos das instalacións dos referidos albergues estará suxeita ao cumprimento das seguintes condicións:

O incumprimento dos deberes anteriormente citados, así como calquera conduta susceptíbel de ser considerada como perturbadora do bo funcionamento dos albergues,
facultará aos seus responsábeis para obrigar as persoas infractoras a abandonalos, sen prexuízo da existencia de responsabilidades, incluída a prohibición do uso de calquera outro albergue da rede.

SERVIZOS